Jules Olitski, Z, 1964, magna and acrylic on canvas, 93 x 74 inches, 236.2 x 188 cm

Jules Olitski, Basium Blush, 1960, magna on canvas, 79 x 109 inches, 200.7 x 276.9 cm

Jules Olitski, Wisteria, 1966, acrylic on canvas, 72 x 10 1/2 inches, 182.9 x 26.7 cm

Jules Olitski, Possible Consequences, 1967, acrylic on canvas, 75 1/2 x 52 1/4 inches, 191.8 x 132.7 cm

Jules Olitski, Temptation Temple, 1992, acrylic on canvas, 72 x 66 inches, 182.9 x 167.6 cm

Jules Olitski, Beauty of the Queen of Sheba, 1989, water-based acrylic on canvas, 56 1/4 x 56 inches, 142.9 x 142.2 cm
 

Jules Olitski, Nymph Rider, 1986, acrylic and oil based enamel on Plexiglas, 49 x 31 1/4 inches, 124.5 x 79.4 cm