olitski

Jules Olitski
Dream Time, 1986
acrylic and oil based enamel on plexiglas

57 1/2 x 49 1/4 inches; 146.1 x 125.1 cm

olitski
Jules Olitski
Silent Pass, 1986
acrylic and oil based enamel on plexiglas
49 x 76 inches; 124.5 x 193 cm
jules olitski
Jules Olitski
Goddess Alloy, 1986
acrylic and oil based enamel on plexiglas
49 x 82 inches; 124.5 x 208.3 cm
jules olitski
Jules Olitski
Sacred Shade, 1986
acrylic and oil based enamel on plexiglas
49 x 46 1/2 inches; 124.5 x 118.1 cm