Tai Xiangzhou
Celestial Chaos No. 2, 2015
ink on silk
76 3/8 x 38 3/8 inches
194 x 97.4 cm
(PK 20534)
Tai Xiangzhou
Celestial Chaos No. 3, 2015
ink on silk
30 1/2 x 77 1/8 inches
77.4 x 196 cm
(PK 20535)
Tai Xiangzhou
Celestial Chaos No. 1, 2014
ink on silk
58 3/4 x 121 1/2 inches
149.2 x 308.6 cm
(PK 20532)
Tai Xiangzhou
Celestial Chaos No. 2, 2014
ink on silk
77 1/8 x 82 1/8 inches
195.6 x 208.4 cm
(PK 20533)

Tai Xiangzhou
The Edge of the Planet, 2014
ink on paper
50 x 49 3/4 inches
127 x 126.36 cm
(PK 20151)

Tai Xiangzhou
The Edge of the Planet I, 2014
ink on paper
50 x 49 3/4 inches
127 x 126.36 cm
(PK 20150)

Tai Xiangzhou
Celestial No. 10, 2014
ink on paper
24 x 37 1/8 inches
60.96 x 94.29 cm
(PK 20148)

Tai Xiangzhou
Celestial No. 11, 2014
ink on paper
24 x 37 1/4 inches
60.96 x 94.61 cm
(PK 20149)